Історія

Установа «Український центр сприяння розвитку публічно-приватного партнерства» є непідприємницькою організацією, яка заснована 27 квітня 2010 р.

 

Мета створення Центру – сприяння розвитку публічно-приватного партнерства для реалізації суспільно значущих інфраструктурних проектів; активізація використання науково-технічного потенціалу та інноваційних технологій для розв’язання завдань модернізації систем життєзабезпечення; сприяння підвищенню інвестиційної привабливості української економіки та її регіонів.     


Центр створено на базі нової для України та такої, що широко використовується у світі, моделі реалізації суспільно значимих проектів, які ініціюються авторитетними, відомими особистостями, які задають тон у становленні нових піонерних напрямів розвитку суспільства, шляхом створення інституції (згідно українському законодавству – установи) з чітко визначеною метою та завданнями.

 

Використати саме цю правову форму для створення Центру запропонувала Кучеренко Ірина Миколаївна, доктор юридичних наук, професор, заслужений юрист України, провідний науковий співробітник відділу проблем цивільного, трудового і підприємницького права Інституту держави і права ім. В.М. Корецкого НАН України і член Правління нашого Центру з моменту його створення і до своєї раптової смерті 13 липня 2012 року.

1

Ірина Миколаївна була прекрасною Людиною і справжнім вченим, широко відомим не лише в Україні, але і за її межами.

Професійні досягнення Ірини Миколаївни були високо відмічені. Серед її нагород:

-    - Лауреат конкурсу на краще юридичне видання 1997-1998 р.р. у номінації «Юридичний довідник» за конкурсом, оголошеним Спілкою юристів України, за участь у підготовці Юридичного довідника «Собственность граждан: юридический справочник» (К.: Генеза, 1997 р.) (друга премія).

 

- Лауреат щорічного конкурсу на краще юридичне видання 2000-2001 р.р. у номінації „Юридичні колективні монографічні видання” за конкурсом, оголошеним Спілкою юристів України, за участь у написанні колективної монографії „Становлення та розвиток цивільних і трудових відносин в Україні” (спеціальна відзнака).

 

- Лауреат премії імені Ярослава Мудрого за підготовку та видання підручників для студентів юридичних спеціальностей вищих закладів освіти за конкурсом, оголошеним Академією правових наук України і Національною юридичною академією України ім. Ярослава Мудрого (2004 р.)

 

- За участь у написанні колективної монографії „Актуальні проблеми цивільного права і цивільного процесу в Україні” (К.: ІДіП НАНУ, 2005 р.) нагороджена першою премією VI Всеукраїнського конкурсу на краще юридичне видання, оголошеного Спілкою юристів України, у номінації „Юридичні колективні монографічні видання”.

 

 

- За участь у написанні науково-практичного коментаря „Цивільний кодекс України: Науково-практичний коментар: У 2 ч.” (К.: Видавничий Дім „Ін Юре”, 2004 р.) удостоєна спеціальної відзнаки VI Всеукраїнського конкурсу на краще юридичне видання, оголошеного Спілкою юристів України, у номінації „Науково-популярні, науково-практичні і довідникові видання у галузі права (збірники нормативних актів, коментарі, довідники та ін.)”

Ірина Миколаївна залишила великий спадок (нормативно-правові акти, книги, статті).

Вона брала участь у розробці проекту Цивільного кодексу України; проекту нової редакції Житлового кодексу України; Арбітражно-процесуального кодексу України; проекти законів України: “Про приватизацію державного житлового фонду”; „Про державні унітарні підприємства”; “Про нотаріат”; «Про господарські товариства»; «Про акціонерні товариства»; «Про внесення змін до ст. 147 ЦК України (щодо повідомлення про намір продажу частки у статутному капіталі)»; «Про основи державної житлової політики»; проекту нової редакції Статуту НАН України; Класифікатор організаційно-правових форм господарювання та ін.

 

Ірина Миколаївна мала більш ніж 100 публікацій в наукових монографіях та періодичних виданнях, найважливішими з них є:

1. Кучеренко І.М. Організаційно-правові форми юридичних осіб приватного права / Інститут держави і права ім. В.М.Корецького НАН України. – К. : ДП "Юридичне вид-во "Аста", 2004. – 328с.

2. Кучеренко І.М. Об'єднання співвласників багатоквартирного будинку як особлива форма утримання приватного житлового фонду / Академія правових наук України; НДІ приватного права і підприємництва. – К. : НДІ приватного права і підприємництва АПрН України, 2006. – 35 с.

3. Кучеренко І. Правове положення житлово-будівельного кооперативу / Академія правових наук України; НДІ приватного права і підприємництва. – К., 2006. – 27 с.

4. Цивільне право України: Академічний курс: Підручник у 2 т. / Кол.авторів: Я.М.Шевченко, І.М.Кучеренко, М.В.Венецька, І.Ф.Севрюкова, Г.В.Єрьоменко, А.Ю.Бабаскін, Ю.Л.Бошицький, О.М.Молявко, С.Є.Морозова / За заг.ред. Я.М.Шевченко / Упорядн. С.Є. Морозова. – Вид. 2-ге, доп. і пепероб. – Т.1. Загальна частина. – К.: Концерн „Видавничий Дім „Ін Юре”, 2006. – 696 с.

5. Цивільне право України: Академічний курс: Підручник у 2 т. / Кол.авторів: Я.М.Шевченко, І.М.Кучеренко, М.В.Венецька, І.Ф.Севрюкова, Г.В.Єрьоменко, А.Ю.Бабаскін, Ю.Л.Бошицький, О.М.Молявко, С.Є.Морозова / За заг.ред. Я.М.Шевченко / Упорядн. С.Є. Морозова. – Вид. 2-ге, доп. і пепероб. – Т.2. Особлива частина. – К.: Концерн „Видавничий Дім „Ін Юре”, 2006. – 520 с.

6. Колективна монографія „Актуальні проблеми цивільного права і цивільного процесу в Україні” / Кол.авторів: Я.М.Шевченко, І.М.Кучеренко, М.В.Венецька, І.Ф.Севрюкова, Г.В.Єрьоменко, А.Ю.Бабаскін, Ю.Л.Бошицький, Г.П. Тимченко, О.М.Молявко, С.Є.Морозова, С.В. Антонов, Т.С. Демченко. Відп. ред. Я.М. Шевченко. – К.: ІДіП НАНУ, 2005. – 456 с.

7. Колективна монографія „Еволюція цивільного законодавства України: проблеми теорії та практики – К.: Юридична думка, 2007. – 340 с.

8. Колективна монографія „Суб’єкти цивільного права” / За заг.редакцією ЯМ. Шевченко. – Х.: Харків юридичний, 2009. – 632 с.

Останньою роботою Ірини Миколаївни стала монографія, що вийшла вже після її сметри, - Кучеренко І.М., Кучеренко О.Ю., Запатріна І.В. «Житлова політика України : сучасність та майбутнє»

 

З перших днів створення нашого Центру до складу його Стратегічної Ради увійшов мер міста Миколаїв Володимир Чайка, який підтримав ідею створення Центру з розвитку публічно-приватного партнерства в Україні та брав активну участь в роботі Стратегічної ради з моменту створення нашого Центру ЦентЦентруа і до своєї раптової смерті 2 березня 2013 р. Зовсім незадовго до цього ми обговорювали з ним нові можливості щодо застосування інструментарію публічно-приватного партнерства для реалізації інфраструктурних проектів в м. Миколаєві.chaikaМиколаївська міська рада стала першим партнером нашого Центру. Основні принципи співпраці у сфері публічно-приватного партнерства між Центром і Миколаївським міськрадою були закріплені в меморандумі, підписаному 7 липня 2010 р.

 

 

Контакти

Адреса:

01133, м. Київ, вул. Кутузова 18/7, оф. 305,

Телефон:

+380-44-286-34-63

Факс:

+380-44-286-34-63