Статті

Геєць В.М.
1.    Геєць В.М. Суспільство, держава, економіка: феноменологія взаємодії та розвитку – Національна академія наук України, ДУ "Інститут економіки та прогнозування НАН України". Віддруковано у ВПЦ „Експрес", 2009. – 864 с.
2.    Економіка знань — модернізаційний проект України. / Стратегічні виклики XXI століття суспільству та економіці України: в 3 т., За ред. акад. HAH України В. М. Гейця, акад. HAH України В. П. Семиноженка, чл.-кор. НАН України Б. Є. Кваснюка – К.: Фенікс, 2007.
3.    Моделі ендогенного зростання економіки України, за ред. д-ра екон. наук Скрипниченко М.І. – К.: Ін-т екон. та прогнозув., 2007. – 576 с.
4.    Україна у вимірі економіки знань, за ред. акад. НАН України Гейця В.М. – К.: „Основа", 2006. –- 592с.
5.    Економіка України: стратегія і політика довгострокового розвитку, за ред. Гейця В.М. – Київ: Ін-т. екон. прогнозув., Фенікс, 2003. – 1008 с.
6.    Трансформаційні процеси та економічне зростання в Україні, за ред. Гейця В.М. – X.: Вид-во "Форт", 2003. – 440с.
7.    Економіка України: підсумки перетворень та перспективи зростання, за ред. Гейця В.М. – Київ: Ін-т. екон. прогнозув., 2000. – 432 с.
8.    Геєць В.М., Голіков В.І., Кіреєв  С.І.  -Потрібне негайне капітальне оновлення українського механізму роздержавлення власності - Діловий вісник, Київ, 1998, №1.-С.14-15
9.    Геєць В.М. Реструктуризація економіки в контексті переходу України на принципи сталого розвитку - збір. Проблеми сталого розвитку, 1998, с.66-75
10.    Геєць В.М. Нужно стимулировань предпринимательскую инициативу, а не иждивенческие настроения - Экономические известия, 20.03.2008
11.    Геєць В.М. Смысл в том, чтобы капитал, развиваясь, выполнял свою социальную функцію, Зеркало недели, №11 (590) 25-31  марта 2006р
12.    Геєць В.М. Политэкономия. Взаимодействие доверия и развития. - Экономическая теорія, Київ 2005. –  №2. – с.3-17

Запатріна І.В.
1.    Запатріна І. В. Бюджетний механізм економічного зростання  – К. : Ін-т соц.-екон. стратегій, 2007. – 528 с (30,7 друк. арк.)
2.    Запатріна І.В. Шляхи фінансування програм будівництва та експлуатації соціального житла // Соціальне житло в Україні: проблеми і перспективи / І.В.Запатріна, О.Б.Лотоцький, О.В.Макухін та ін. – К.: Профі, 2007.            – 262 с. (з них автору належать 2,7 друк. арк.)
3.    Державне управління: плани і проекти економічного розвитку /  [О. С. Власюк, Т. В. Дерюгіна, І. В. Запатріна та ін.]; за заг. ред. О. Ю. Кучеренка, І. В. Запатріної. – К. : ВІП, 2006. – 623 с. (з них автору належать 6,0 друк. арк.)  
4.     Запатріна І.В., Чугунов І.Я.  – Розділ 1.«Фінансова політика забезпечення економічного зростання в Україні у контексті інтеграційних процесів», с. 21 – 90, в монографії «Євроінтеграційний розвиток фінансової системи України»/ за ред. І.Я.Чугунова  - К.: Акад..фін.упр., 2009 - 471 с.
5.    Мярковський А.І., Запатріна І.В., Лебеда Т.Б.  – Розділ 4.4.«Фінансове  забезпечення розвитку дорожнього господарства», с. 647-694, в монографії «Фінанси України: інституційні перетворення та напрями розвитку»/ за ред. І.Я.Чугунова  - К.: Акад..фін.упр., 2009 – 848 с.
6.    Запатріна І. В. Бюджет розвитку : нормативно-правовий аспект / І. В. Запатріна // Наукові праці НДФІ. – 2006. – Вип. 1 (34). – С. 13 – 22. (0,7 друк. арк.)
7.    Запатріна І. В. Інституційні аспекти реалізації концепції “двох бюджетів” на прикладі російського досвіду / І. В. Запатріна // Фінанси України. – 2006. – № 9. – С. 18 – 29. (0,9 друк. арк.)
8.    Запатріна І. В. Бюджет розвитку як інструмент економічного зростання / І. В. Запатріна // Наукові праці НДФІ. – 2006. – Вип. 2. – С. 73 – 75. (0,2 друк. арк.)
9.    Запатріна І. В. Стратегія сталого розвитку та умови запровадження її в Україні /       І. В. Запатріна // АгроІнКом. – 2006. – № 5 – 6. – С. 92 – 95 (0,4 друк. арк.)
10.    Запатріна І. В. До питання створення Українського банку реконструкції та розвитку / І. В. Запатріна // АгроІнКом. – 2006. – № 7 – 8. – С. 63 – 68 (0,7 друк. арк.)
11.    Запатріна І. В. Стабілізаційний фонд і видатки розвитку / І. В. Запатріна // Фінанси України. – 2006. – № 6 (127). – С. 3 – 20 (1,2 друк. арк.)
12.    Запатріна І. В. Узгодження поняття “субсидія” в законодавстві України відповідно до норм СОТ / І. В. Запатріна // Фінанси України. – 2006. – № 8. – С. 20 – 24 (0,3 друк. арк.)
13.    Запатріна І. В. Фінансова політика та її вплив на економічне зростання / І. В. Запатріна // Економіст. – 2006. – № 3 (233). – С. 27 – 31 (0,8 друк. арк.)
14.    Запатріна І. В. Стимулювання регіонального соціально-економічного розвитку / І. В. Запатріна, А. М. Вінграновський // Наукові праці НДФІ. – 2006. – Вип. 3 (36). – С. 15 – 30
15.    Запатріна І. В. Бюджетна політика стимулювання економічного зростання та механізми її реалізації / І. В. Запатріна, Т. Б. Лебеда // Фінанси України. –2006. – № 4 (125). – С. 38 – 45
16.    Запатріна І. В. Програмно-цільовий метод бюджетування у контексті стратегічного та середньострокового планування / І. В. Запатріна,  Т. Б. Лебеда // Фінанси України. – 2006. – № 10. – С. 18 – 31
17.     Запатріна І. В. Удосконалення системи державної допомоги галузям промисловості в умовах вступу України до СОТ / І. В. Запатріна // Стратегічна панорама. – № 3. – 2006. – С. 118 – 123 (0,5 друк. арк.)
18.    Запатріна І. В. Удосконалення процесів контролю за ефективним використанням бюджетних коштів в Україні / І. В. Запатріна // Економіко-математичне моделювання соціально-економічних систем. – 2007. –       Вип. 12. – С. 20 – 29 (0,6 друк. арк.)
19.     Запатріна І. В. Удосконалення моделі надання державної допомоги в Україні з урахуванням політики ЄС / І. В. Запатріна // Наукові праці НДФІ. – 2006. – Вип. 4 (37). –  С. 26 – 33 (0,5 друк. арк.)
20.     Запатріна І.В. Видатки розвитку : проблеми та шляхи їх вирішення / І. В. Запатріна // Наукові праці НДФІ. – 2007. – Вип. 2 (39). – С. 15 – 27 (0,6 друк. арк.)
21.     Запатріна І. В. Удосконалення показників результативності бюджетних програм у контексті переходу до управління результатами / І. В. Запатріна // Стратегічна панорама. – 2007. – № 3. – С. 145 – 152 (0,8 друк. арк.)
22.     Запатріна І. В. Бюджет розвитку у контексті забезпечення економічного зростання в Україні / І. В. Запатріна // Економіка і прогнозування. – 2007. – № 3. – С. 43 – 55 (0,5 друк. арк.)  (1,3 друк. арк.)
23.    Запатріна І. В. Стратегія розвитку України : від планів до практичного втілення / І. В. Запатріна // Економіст. – 2007. – № 11. – С. 21 – 25   (0,9 друк. арк.)
24.    Запатріна І.В. Удосконалення програмно-цільового методу планування бюджету // Наукові праці НДФІ. – 2007. – Вип.4 (41). – С. 14 – 23.       (0,5 друк. арк.)
25.     Запатріна І. В. Формування національних проектів : зарубіжний досвід і можливості для України / І. В. Запатріна // Економіка України. – 2008. –     № 1. – С. 72 – 83 (1,0 друк. арк.)
26.    Запатріна І. В. Регуляторне середовище та його роль у конкурентоспроможності України / І. В. Запатріна // Економіка та держава. – 2008. – № 1. – С. 17 – 18 (0,3 друк. арк.)
27.    Запатріна І. В. Реформування ЖКХ в контексті забезпечення національної безпеки України / І. В. Запатріна // Стратегічна панорама. – 2007. – № 1. – С. 82 – 90 (0,8 друк. арк.)
28.     Запатріна І. В. Бюджетна підтримка як елемент розвитку публічно-приватного партнерства в житлово-комунальній сфері / І. В. Запатріна // Фінанси України. – 2008. – №4. – С. 3 – 11. (0,5 друк. арк.)
29.    Чугунов І. Я., Запатріна І. В. Розвиток програмно-цільового методу планування бюджету/ І.Я. Чугунов, І. В. Запатріна // Фінанси України. – 2008. – №5. – С. 3 – 14.
30.     Запатріна І.В.- Розвиток системи державного капітального інвестування в Україні// Фінанси України. – 2009. – №4. – С. 53 – 64.  – 0,9 друк.арк.
31.    Запатріна І.В., Лебеда Т.Б.  «Удосконалення політики тарифоутворення у системі фінансового забезпечення розвитку комунальних систем централізованого водопостачання та водовідведення» - Наукові праці НДФІ, №3 (48), 2009 р. – С. 1-8

32. Запатрина И.В. Жилищно-коммунальная инфраструктура: реформы и система их финансового обеспечения; НАН Украины; Ин-т экон. И прогнозиров. – К., 2010, - 336 с.: табл., рис.

Кучеренко І.М.
1.    Кучеренко И.Н. Жилищные правоотношения в ЖСК. Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. - Харьков, 1989. - 17 c.
2.    Кучеренко І.М. Деякі питання державної реєстрації підприємств // Правова держава: Зб. наук. пр. – К.: Наукова думка, 1993. – № 4. – С. 24-28.
3.    Кучеренко І.М. Види підприємств і право власності // Правова держава: Зб. наук. пр. – К.: ІДіП НАН України, 1994. – Вип. 5. – С. 150-155.
4.    Кучеренко І.М. Право власності і виникнення нових форм виробництва у сільському господарстві // Нові форми сільськогосподарського виробництва. – К.: Наукова думка, 1994. – С. 20-31.
5.    Кучеренко И.Н. Право собственности на предприятия // Право собственности в Украине / Под ред. д.ю.н., проф. Я.Н.Шевченко. – К.: «БЛИЦ-ИНФОРМ», 1996. – С. 57-94.
6.    Кучеренко І.М. Етапи розвитку законодавства про приватизацію майна державних підприємств // Розвиток цивільного і трудового законодавства в Україні. – Харків: “КОНСУМ”, 1999. – С. 87-100.
7.    Кучеренко І.М. Цивільний договір // Державотворення і правотворення в Україні. – К.: ІДіП НАН України, 2001. – С. 445-454.
8.    Кучеренко І.М. Види юридичних осіб – суб’єктів підприємницької діяльності // Становлення та розвиток цивільних і трудових правовідносин у сучасній Україні. – К.: ІДіП НАН України, 2001. – С. 68-91.
9.    Кучеренко І.М. Право власності приватних юридичних осіб // Проблеми вдосконалення правового регулювання права приватної власності. – К.: ІДіП НАН України, 2002. – С. 59-100.
10.    Кучеренко І.М. Договір купівлі-продажу, міни, дарування // Договір у цивільному і трудовому праві. Ч.1. – К.: Видавничий дім “Юридична книга”, 2000. – С. 54-77.
11.    Кучеренко І.М. Зовнішньоекономічні договори (контракти) // Керівникові підприємства про право. – Харків: “КСИЛОН”, 2001. – С. 77-92.
12.    Кучеренко І.М. Юридичні особи. Підприємницькі товариства // Цивільне право України: Академічний курс. Підручник / За заг.ред.Я.М.Шевченко. – Т.1. Загальна частина. – К.: Концерн “Видавничий дім “Ін Юре”, 2003. – С. 166-187; С. 187-211.
13.    Кучеренко І.М. Юридична особа // Цивільний кодекс України: Науково-практичний коментар: У 2 ч. / За заг.ред.Я.М.Шевченко. – К.: Концерн “Видавничий Дім “Ін Юре”, 2004. – Ч.1. – С. 103-231.
14.    Кучеренко І.М. Організаційно-правові форми юридичних осіб приватного права / Інститут держави і права ім. В.М.Корецького НАН України. – К. : ДП "Юридичне вид-во "Аста", 2004. – 328с.
15.    Кучеренко І.М. Організаційно-правові форми юридичних осіб приватного права: Дис... д-ра юрид. наук: 12.00.03 / НАН України; Інститут держави і права ім. В.М.Корецького. – К., 2004. – 475 арк. – Бібліогр.: арк. 420-470.
16.    Кучеренко І.М. Об'єднання співвласників багатоквартирного будинку як особлива форма утримання приватного житлового фонду / Академія правових наук України; НДІ приватного права і підприємництва. – К. : НДІ приватного права і підприємництва АПрН України, 2006. – 35 с.
17.    Кучеренко І. Правове положення житлово-будівельного кооперативу / Академія правових наук України; НДІ приватного права і підприємництва. – К., 2006. – 27 с.
18.    Кучеренко І.М. Правова природа договору соціального найму житла / Актуальні проблеми юридичної науки: Зб.тез доповідей Міжнародної наукової конференції «Шості осінні юридичні читання» (м.Хмельницький, 26-27 жовтня 2007 року): У 3-х частинах. – Ч.2. – Хмельницький: Вид-во Хмельницького університету управління та права, 2007. – С.130-132.
19.    Кучеренко І.М. Спільне майно співвласників багатоквартирного будинку // Зб. наук. праць: Держава і права. – 2007. – Вип.36. – С.371-378.
20.    Кучеренко И. Н. Общие положение о юридическом лице / Гражданский кодекс Украины: научно-практ. комментарий / Е.О.Харитонов (общ.ред.). – Изд. 5-е, стер. – Х.: Одиссей, 2008. – С.76-118.
21.    Кучеренко І.М. Проблеми розвитку житлового законодавства України // Зб. наук. праць: Держава і права. – 2008. – Вип.39. – С.345-351.
22.    Цивільне право України: Академічний курс: Підручник у 2 т. / Кол.авторів: Я.М.Шевченко, І.М.Кучеренко, М.В.Венецька, І.Ф.Севрюкова, Г.В.Єрьоменко, А.Ю.Бабаскін, Ю.Л.Бошицький, О.М.Молявко, С.Є.Морозова / За заг.ред. Я.М.Шевченко / Упорядн. С.Є. Морозова. – Вид. 2-ге, доп. і пепероб. – Т.1. Загальна частина. – К.: Концерн „Видавничий Дім „Ін Юре”, 2006. – 696 с.
23.    Цивільне право України: Академічний курс: Підручник у 2 т. / Кол.авторів: Я.М.Шевченко, І.М.Кучеренко, М.В.Венецька, І.Ф.Севрюкова, Г.В.Єрьоменко, А.Ю.Бабаскін, Ю.Л.Бошицький, О.М.Молявко, С.Є.Морозова / За заг.ред. Я.М.Шевченко / Упорядн. С.Є. Морозова. – Вид. 2-ге, доп. і пепероб. – Т.2. Особлива частина. – К.: Концерн „Видавничий Дім „Ін Юре”, 2006. – 520 с.
24.    Колективна монографія „Актуальні проблеми цивільного права і цивільного процесу в Україні” / Кол.авторів: Я.М.Шевченко, І.М.Кучеренко, М.В.Венецька, І.Ф.Севрюкова, Г.В.Єрьоменко, А.Ю.Бабаскін, Ю.Л.Бошицький, Г.П. Тимченко, О.М.Молявко, С.Є.Морозова, С.В. Антонов, Т.С. Демченко. Відп. ред. Я.М. Шевченко. – К.: ІДіП НАНУ, 2005. – 456 с.
25.    Колективна монографія „Еволюція цивільного законодавства України: проблеми теорії та практики – К.: Юридична думка, 2007. – 340 с.
26.    Колективна монографія „Суб’єкти цивільного права” / За загюредакцією ЯМ. Шевченко. – Х.: Харків юридичний, 2009. – 632 с.

Олещенко В.І.
1.    Охрана природы – задача всенародная (раздел "Заповедное дело" с.164-196). Киев, Политиздат Украины, 1987; С.224 (автори Олещенко В.И., Стойко С.М., Марчук В.Ф.);
2.    Справочник по заповедному делу. Киев, “Урожай”, 1988. С.168  (автори Олещенко В.І., Андрієнко Т.Л., Одноралов В.С. та інші);
3.    Природно-заповідний фонд Української РСР. Київ, “Урожай”, 1989. С.224 (автори Одноралов В.С., Олещенко В.І., Ющенко О.К., Липа О.Л., інші);
4.    Міжнародні конвенції та інші документи як фактор збереження біологічного та ландшафтного різноманіття. В кн. “Конвенція про біологічне різноманіття: громадська обізнаність і участь”. К.1997 (автори Олещенко В.І., Малишева Н.Р.);
5.    Біорізноманіття Карпатського біосферного заповідника (розділи "Організаційно-правові засади збереження біорізноманіття (с.11-42) та "Основні положення національної політики з питань збереження біологічного та ландшафтного різноманіття (с.496-526). Київ, 1997. С.714 (автори  Олещенко В.І., Малишева Н.Р. Мовчан Я.І.);
6.    Environmental Performance Reviews. Latvia. United Nations, New York, Geneva, 1999 (Chapter 5/ International Cooperation, p.63-73). С.175;
7.    Розбудова екомережі України. (Розділ "нормативно-правові підстави для розбудови екомережі України, с.7-12).  К., 1999. С. 127 (автори  Олещенко В.І., Мовчан Я.І., Парчук Г.В.);
8.    Украина на пути к устойчивому развитию. Київ, 2000. С.31 (автори Руденко Л.Г., Олещенко В.І., Горленко І.О., Дембіцький А.П.);
9.    Проблемы экологически сбалансированного развития стран с переходной экономикой. (раздел " Украина на пути к экологчески сбалансированному развитию, с.27-41).  Под ред. Н.Ф.Глазовского, Г.Н.Голубева. М., МГУ,  ГЕОС, 2000. С. 144 (автори Руденко Л.Г., Горленко І.О., Олещенко В.І.);
10.    Friendly Environment Development of the Countries with Transition Economy. UNEP. (Chapter "Ukraine on the Way to Environmentally Balanced Development, p.22-35),  2000. P. 140 (authors L.Rudenko, Gorlenko, A.Dembitsky, V.Oleshchenko, I);
11.    Україна: прогрес на шляху сталого розвитку. К.2002. С.224 (автори  Данилишин Б.М. Потапов В.І., Олещенко В.І. та інш.);
12.    Правові засади впровадження в Україні Конвенції про біорізноманіття (розділи "Вимоги багатосторонніх та двосторонніх міжнародно-правових актів з питань збереження біорізноманіття та їх імплементація в правову систему України" (с.78-89);  "Сучасні та перспективні інституційні потреби України на шляху впровадження Конвенції про біорізноманіття" (с.95-97). К., “Хімджест”, 2003. С.176;
13.    Pan-European Biological and Landscape Diversity Strategy Implementation: National Ecological Network of Ukraine. IUCN, 2003. p.80;
14.    Spatial development governance: institutional cooperation network. Council of Europe, 2004. p.105-111;
15.    Науково-практичний коментар Закону України "Про вибори Президента України" (розділи I, II, IX, с.7-42. 254-275). Парламентське видавництво. К., 2004. С.408 (автори Олещенко В.І., Ключковський Ю.Б.);
16.    Оцінка стану виконання підсумкових документів Всесвітнього саміту зі сталого розвитку (Йоганнесбург, 2002). Наукова доповідь. Київ, 2004. С.208 (автори Руденко Л.Г., Олещенко В.І., інші);
17.    Comparing Analysis of the Nature Conservation System in Ukraine and in Italy. (Chapter "National Policy in the Field of Bio- and Landscape Diversity Protection in Ukraine", p.271-290)  Roma, 2006. p. 319.
18.    Правові засади охорони та використання природних ресурсів континентального шельфу та виключної (морської) економічної зони України. В підручнику "Екологічне право України", "Юридична думка", Київ. 2008.
19.    Науково-практичний коментар Лісового кодексу України. К. "Юрінком Інтер", 2009,
368 с (автори Балюк Г.І. Олещенко В.І. та інші).
20.    Sustainable Development and Transboundary Co-operation in Mountain Regions. The Alpine and Carpathian Comventions. (Chapter "The current Situation and Prospects for the creation of an effective system of protected areas for the sustainable development of the Ukrainian Сarpathian Region" с. 165- 172.Budapest, L'Harmattan, 2009, p.208.

Контакти

Адреса:

01133, м. Київ, вул. Кутузова 18/7, оф. 305,

Телефон:

+380-44-286-34-63

Факс:

+380-44-286-34-63